Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, realizując zadania określone w przepisach Unii Europejskiej oraz krajowych aktach prawnych, każdego roku, prowadzi systematyczne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na wszystkich etapach obrotu handlowego.

W roku 2010, kontrolą jakości handlowej objęto świeże owoce i warzywa wprowadzane do obrotu zarówno w centrach dystrybucyjnych, hurtowniach, marketach sieciowych jak i w mniejszych sklepach detalicznych. Kontrola obejmowała większość gatunków świeżych owoców i warzyw występujących na rynku w poszczególnych sezonach.

Kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw polegają na sprawdzeniu zgodności ich jakości z wymaganiami określonymi w normach handlowych Unii Europejskiej, których treść znajduje się w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1 - 57, z późn. zm).

Kontrola jakości handlowej dotyczy przede wszystkim sprawdzenia wymagań minimalnych, tj. czy owoce i warzywa są całe, zdrowe i czyste, wymagań dotyczących dojrzałości, tj. czy produkty są wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe oraz znakowania.

Podczas kontroli znakowania, inspektorzy zwracają uwagę czy umieszczone zostały wszystkie wymagane w przepisach informacje na temat danego produktu.

W przypadku gdy owoce i warzywa objęte są wymaganiami szczegółowych norm handlowych (jabłka, owoce cytrusowe, owoce kiwi, sałata oraz endywia, brzoskwinie i nektaryny, gruszki, truskawki, papryka, winogrona stołowe, pomidory), kontrola obejmuje także sprawdzenie zgodności z deklarowaną klasą jakości handlowej oraz określonymi w normie wymaganiami dotyczącymi wielkości, pakowania i prezentacji.

Należy podkreślić, iż jakość handlowa nie obejmuje wymagań sanitarnych, bądź fitosanitarnych.

W wyniku kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeprowadzonych w roku 2010, stwierdzono, iż 97% wszystkich skontrolowanych partii, spełniało określone w normach handlowych UE wymagania minimalne, wymagania dotyczące dojrzałości oraz wymagania deklarowanej klasy jakości. Owoce i warzywa były pakowane i prezentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o jakości handlowej.

Podczas kontroli stwierdzono występowanie nieprawidłowości w zakresie znakowania w przypadku 21% skontrolowanych partii. Dotyczyły one przede wszystkim: braku informacji o kraju pochodzenia, braku cech identyfikacyjnych (nazwy i adresu pakującego/wysyłającego) lub braku charakterystyki jakościowej, np. klasy jakości - w przypadku owoców i warzyw objętych normami szczegółowymi.

Źródło: www.ijhar-s.gov.pl
 
 
.