Kontynuacja prac nad wdrożeniem rynku ziemi rolnej na Ukrainie

Komitet ds. Rolnictwa Rady Najwyższej Ukrainy przedstawił swoją opinię odnośnie rozpatrywanych aktualnie przez ukraiński parlament projektów ustaw „O rynku ziemi".

W ocenie przedstawicieli tego Komitetu żaden z rozpatrywanych projektów w/w ustawy (rządowy oraz dwa zgłoszone przez parlamentarzystów) na dzień dzisiejszy nie jest gotowy do ostatecznego głosowania w Radzie Najwyższej Ukrainy (przy czym za najbardziej dopracowany, ale nadal wymagający uznany został projekt rządowy, pozostałe dwa projekty zostały odrzucone). W związku z taką oceną Komitet skierował rządowy projekt ustawy „O rynku ziemi" pod ponowne obrady ukraińskiego parlamentu w celu wprowadzenia koniecznych uzupełnień i późniejszego jego przekazania do ponownej oceny przedstawicieli Komitetu.

Niezależnie od tych opóźnień w procedurze uchwalania w/w ustawy przedstawiciele Komitetu wyrażają przekonanie, iż ostatecznie ustawa ta przyjęta zostanie do 1 stycznia 2012 r.

* * *
Aktualnie na Ukrainie obowiązuje moratorium na obrót ziemią o przeznaczeniu rolnym, które corocznie jest przedłużane (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, moratorium to ma obowiązywać do 1 stycznia 2012 r.).

Moratorium to ma zostać zniesione po przyjęciu przez ukraiński parlament ustaw „O rynku ziemi" i „O państwowym kadastrze ziemi", prace nad którymi rozpoczęły się w jeszcze 2004 r. Ustawa „O państwowym kadastrze ziemskim" ostatecznie uchwalona została na początku lipca 2011 r. (szerzej na temat założeń tej ustawy patrz informacja z dnia 10 sierpnia 2011 r.).

Równolegle z pracami nad w/w ustawą prowadzone są prace nad projektem ustawy „O rynku ziemi". Prace nad tą ustawą ukraiński parlament rozpoczął w czerwcu 2011 r. (szerzej na temat założeń tej ustawy patrz informacje z dnia 15 i 21 czerwca 2011 r.), a jej przyjęcie ma nastąpić, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli władz Ukrainy, do końca 2011 r.

Ziemia rolna na Ukrainie zajmuje 42,4 mln ha (70% terytorium Ukrainy, 0,8% światowej powierzchni gruntów rolnych). Na dzień dzisiejszy pod uprawę wykorzystywanych jest 35 mln ha. Z przeprowadzonego przez Centrum Socjalnych Ekspertyz Instytutu Socjologii Akademii Nauk Ukrainy oraz Państwową Agencję Ukrainy ds. Gruntów badania opinii publicznej wynika, iż po planowanym zniesieniu moratorium na obrót ziemią rolną 68,5% jej właścicieli planuje dzierżawić tę ziemię, 9,8% - planuje ją uprawiać we własnym zakresie, 6,3% - planuje ją podarować innym osobom, 3,1% - planuje utworzyć na jej bazie gospodarstwo farmerskie, 1,2% - planuje dokonać jej wymiany na inne rzeczy materialne, a 0,8% - planuje przekazać ją do kapitału statutowego przedsiębiorstwa rolnego. Jedynie 11,8% właścicieli ziemi rolnej planuje sprzedać posiadane przez nich grunty.

Źródło: Wydział Promocji Handli i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
 
 
.