Pierwsza Regionalna Konferencja Sadownicza w Nowym Sączu

17 lutego w Nowym Sączu odbyła się Pierwsza Regionalna Konferencja Sadownicza "Nowoczesne technologie regulacji żyzności gleby w sadach dla poprawy plonowania drzew i jakości owoców".

Głównym gościem spotkania był Pan Profesor Eberhard Makosz, który przedstawił prognozę zbytu jabłek. Polska jest trzecim na świecie, po Chinach i USA, producentem tych owoców. W Unii Europejskiej co czwarte jabłko pochodzi z naszego kraju. Co roku odnotowujemy coraz wyższe zbiory. W minionym sezonie osiągnęły one 2,5 mln ton. Co ważne, poprawia się też jakość oferowanego przez nas surowca. Przed nami otwierają się rynki wschodnioeuropejskie, polskie jabłka wypierają owoce z zachodniej Europy. Jak podkreślał Pan Profesor, najważniejszym zadaniem plantatorów w ciągu najbliższych lat jest zwracanie szczególnej dbałości o jakość owoców.

Kolejny referat przedstawiony na seminarium przez Pana dr Grzegorza Cieślińskiego poświęcony był wpływowi nawożenia na wielkość i jakość plonu. Gleba, podstawowy warsztat pracy sadowników i rolników ulega degradacji. Prelegent przedstawił metody zabezpieczania gleby w taki sposób, by stworzyć roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Pan dr Cieśliński wielokrotnie podkreślał rolę analiz gleby, które według jego opinii pomogą nam racjonalnie gospodarować tym zasobem. Zachęcał do ich wykonywania co najmniej raz w roku.

Żyzność to naturalna zdolność gleb do zaspokajania potrzeb roślin, jest wynikiem procesu glebotwórczego, zależy od struktury oraz zawartości m.in.: próchnicy, koloidów glebowych, związków mineralnych czy drobnoustrojów. Można ją zwiększyć poprzez nawożenie, regulację kwasowości, uprawę mechaniczną, meliorację i nawadniane. Ponieważ posiadamy narzędzia, które pomagają nam w zmianie właściwości gleb, powinniśmy zadbać o to, by zmiana ta szła w dobrym kierunku. Podstawową właściwością gleb, decydującą o żyzności jest jej zwięzłość, porowatość i struktura, która decyduje o wzroście i rozwoju korzeni. Większość składników mineralnych występujących w glebie jest niedostępna dla roślin, ważne jest zatem podjęcie działań zmierzających do uruchomienia tych zapasów, a tym samym ograniczenia mineralnego nawożenia i uzyskania pożądanej, gruzełkowej struktury gleby.

Jako skuteczny sposób poprawy żyzności gleby i zwiększenia jej aktywności mikrobiologicznej Prelegent, przedstawił zastosowanie PRP SOL, nawozu który bezpośrednio wpływa na najważniejsze właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleb. Preparat stymuluje bioróżnorodność, poprawia strukturę gleby i jej porowatość – zwiększa głębokość korzenienia się roślin oraz liczbę korzeni, znacząco podnosi żyzność gleb.

Niestety, na konferencję nie dotarł Pan Tadeusz Pagacz – sadownik z Białej Rządowej koło Wielunia, który miał podzielić się z uczestnikami Konferencji swoimi doświadczeniami w stosowaniu innowacyjnych technologii nawożenia w sadzie i szkółce drzew owocowych. Podczas spotkania odczytano jego wystąpienie. Pan Pagacz stosuje PRP SOL od czterech lat i jest bardzo zadowolony z efektów jego działania. Pierwszych obserwacji dostarczył mu matecznik podkładek. Gleba jest tam ciężka, zwięzła i występują tam zagłębienia, w których woda po roztopach czy obfitych deszczach stała nawet kilka dni. Po zastosowaniu preparatu zauważył, że woda "znikała" w ciągu kilku godzin - gleba stawała się bardziej przepuszczalna. Dzięki poprawie struktury gleby, jej rozluźnieniu i spulchnieniu sadownik mógł pozwolić sobie na pewne oszczędności w tym mateczniku. Do tej pory do obsypywania podkładek używał bardzo drogich trocin. Okazało się, że po zastosowaniu preparatu nie ma potrzeby stosowania trocin, gleba daje się nagarniać na rzędy, okrywa podkładki i zachowuje wilgoć. Z kolei użycie preparatu w sadach potwierdziło, iż uruchamiają one niedostępne dotąd dla roślin zapasy składników odżywczych. Przy zastosowaniu takich samych dawek nawozów sadownik zauważył nie tylko poprawę parametrów jakościowych jabłek i grusz, lecz także uzyskał istotny wzrost plonowania drzew - w przypadku grusz o 2,8t/ha, a jabłek 7,0 t/ha więcej w porównaniu do kwater nienawożonych nawozami PRP.

Podczas konferencji uhonorowano także jubileusz Pana Profesora Eberharda Makosza, który w tym roku skończy 80 lat. Życzymy mu dużo zdrowia i wielu jeszcze sukcesów naukowych.

Anna Rogowska 
 
.