Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca bezpieczeństw pszczół

Parlament Europejski przyjął w ostatnich dniach rezolucję w sprawie zdrowia pszczół miodnych i wyzwań dla sektora pszczelarskiego. Jednym z kluczowych elementów tego dokumentu jest wpływ nowoczesnego rolnictwa na pszczoły.

Unia Europejska przyjęła niedawno nowe, bardziej restrykcyjne zasady wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin oraz ich zrównoważonego stosowania tak, by były one bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego. Zasady te zawierają dodatkowe, ścisłe kryteria odnoszące się do bezpieczeństwa pszczół. Jednocześnie Parlament Europejski podkreśla znaczenie zrównoważonego rolnictwa i wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego i pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Szczególnie istotne są zapisy tej dyrektywy stanowiące, że od roku 2014 stosowanie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami będzie obowiązkowe dla wszystkich rolników Unii Europejskiej.

Niezwykle ważny jest apel Parlamentu Europejskiego do państw członkowskich w sprawie wprowadzenia problematyki pszczelarstwa i zdrowia pszczół jako odrębnego przedmiotu w kształceniu i szkoleniu rolników. Ten właśnie postulat jest od 2006 roku realizowany w naszym kraju w formie akcji „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Inicjatywę tę należy zatem ocenić jako prekursorską, znacznie wyprzedzającą sformułowanie potrzeb w tej dziedzinie na poziomie ogólnoeuropejskim.

Warto przypomnieć, że adresatami tej akcji byli początkowo rolnicy i sadownicy, następnie dystrybutorzy i sprzedawcy środków ochrony roślin, a od 2010 roku wdrażany jest program pilotażowy skierowany do uczniów średnich szkół rolniczych. Wiedza przekazywana uczestnikom spotkań w ramach tego projektu dotyczyła zasad stosowania pestycydów, znaczenia pszczoły miodnej oraz korzyści jakie można osiągnąć dzięki dbaniu o jej bezpieczeństwo.

Podziękowania za prowadzenie tej ważnej akcji należą się przede wszystkim firmie Sumi Agro Poland, która była inicjatorem tego przedsięwzięcia.

Anna Rogowska
 
 
.