Zwrot podatku VAT dla eksporterów zbóż z Ukrainy – kolejna zmiana!

Rada Najwyższa Ukrainy wycofała się z propozycji przywrócenia zwrotu podatku VAT dla eksporterów zbóż z Ukrainy.

W szczególności uchwalona ponownie przez Radę Najwyższą Ukrainy nowelizacja ustawy „Kodeks podatkowy Ukrainy", dotycząca przede wszystkim wprowadzenia nowych zasad uproszczonego systemu opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw, nie zawiera wcześniej proponowanych zapisów dotyczących przywrócenia mechanizmu zwrotu podatku VAT dla eksporterów zbóż z Ukrainy.

Decyzja taka wynika z negatywnej oceny w/w propozycji ze strony Prezydenta Ukrainy W. Janukowycza, który zwrócił poprzednią, uchwaloną w październiku 2011 r. wersję w/w nowelizacji ustawy do ponownego rozpatrzenia przez ukraiński parlament, co z kolei spowodowane było obawami o znaczny wzrost (szacowany na 5,5 mld UAH) wydatków budżetowych na potrzeby zwrotu z budżetu państwa nadpłaconego podatku VAT przez ukraińskich eksporterów zbóż (tym samym Prezydent W. Janukowycz zgodził się z opinią Ministerstwa Finansów Ukrainy, które zwróciło się niego z prośbą o zawetowanie w/w ustawy).

* * *
Wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. ustawa „Kodeks podatkowy Ukrainy przewiduje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. transakcje eksportu zbóż zostały tymczasowo, do 1 stycznia 2014 r., wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT - co uniemożliwia eksporterom tego towaru ubieganie się o zwrot pobranego podatku VAT (ocenia się, iż w 2011 r. eksporterzy zbóż ponieśli z tego tytułu straty w wysokości ponad 13 mld UAH).

W październiku 2011 r. (przytaczaliśmy te informacje) Rada Najwyższa Ukrainy, w związku z naciskami ze strony organizacji rolniczych na Ukrainie, uchwaliła ustawę przywracającą zwrot podatku VAT dla eksporterów zbóż z Ukrainy, która to ustawa skierowana została do podpisu przez Prezydenta Ukrainy W. Janukowycza. W związku z uchwaleniem tej ustawy na początku listopada 2011 r. Ministerstwo Finansów Ukrainy zwróciło się do Prezydenta Ukrainy W. Janukowycza z prośbą o zawetowanie w/w ustawy ze względu na zakładany negatywny wpływ tej ustawy na poziom wydatków budżetowych.

Źródło: Wydział Promocji Handli i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
 
 
.