Płatności do owoców miękkich, co powinno się wiedzieć?

Płatność jest przyznawana do powierzchni uprawy malin oraz truskawek i została wprowadzona w celu poprawy dochodowości gospodarstw, które produkują owoce kierowane do przetwórstwa.

Wsparcie polskich producentów malin i truskawek może wynieść maksymalnie 400 euro/ha tych upraw i składa się z pomocy wspólnotowej (230 euro/ha) oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 170 euro/ha). Płatności będą przyznawane do działek o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Maksymalna powierzchnia referencyjna w Polsce, do której mogą zostać przyznane płatności do owoców miękkich wynosi 48.000 ha. Zgodnie z art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, rolnicy będą otrzymywali płatność do owoców miękkich (do malin i truskawek) do końca 2011 roku.

Warunki kwalifikowalności:

Płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni uprawy malin lub truskawek objętej umową o przetwórstwo na jeden z produktów wymienionych w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych.

Warunkiem otrzymania płatności jest przedłożenie przez rolnika kopii umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy malin lub truskawek.

Umowa może być zawarta przez:
- rolnika z zatwierdzonym przetwórcą lub
- reprezentującym rolnika zatwierdzonym skupującym owoce miękkie z zatwierdzonym przetwórcą,
- reprezentującą rolnika uznaną organizacją producentów owoców i warzyw/wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw z zatwierdzonym przetwórcą.

W przypadku, gdy uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw sama przetwarza maliny i truskawki, umowa o przetwórstwo może przyjąć formę zobowiązania do realizacji dostawy owoców miękkich.

Umowa o przetwórstwo lub zobowiązanie do realizacji dostawy musi zawierać następujące informacje:
- nazwiska i adresy stron umowy,
- odpowiednie gatunki (malin, truskawek) oraz powierzchnię zajętą pod uprawę każdego gatunku,
- numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy umowa została zawarta między zatwierdzonym przetwórcą i uznaną organizacją producentów reprezentującą wnioskującego o płatność do owoców miękkich lub między zatwierdzonym przetwórcą i zatwierdzonym skupującym reprezentującym wnioskującego o płatność do owoców miękkich, umowa powinna zawierać również:
- nazwiska i adresy stron umowy,
- dane rolników, jak również gatunki (malin, truskawek) i powierzchnię zajętą pod uprawę, dla każdego danego gatunku dla poszczególnych rolników,
- numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Kopię umowy o przetwórstwo owoców miękkich lub zobowiązanie do realizacji dostawy owoców miękkich należy dostarczyć do 31 lipca danego roku do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Lista zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich

Ministerstwo Rolnictwa

 
 
.